ST Elevasyonu

ST Elevasyonu

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3875
ST Elevasyonu için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ST Elevasyonu

ST Segment Elevasyonu Tanımı:

Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde ≥0.2 mV (2 mm) veya kadınlarda  ≥0.15 mV (1,5 mm) ve/veya  sol ventrikül hipertrofisi veya sol dal bloğu yokken göğüs derivasyonlarda   ≥0.1 mV (1 mm) bulunmasıdır(1)
Göğüs ağrısı ve ST segment elevasyonu olan hastaların %15 ‘i myokart enfartüsüne bağlı olduğu anlaşılmıştır(2)
So what were the other causes of ST segment elevation?

 • ST segment elevasyonlu MI                    – %15
 • Solventrikül hipertrofisi(LVH)              – %25
 • Sol dal bloğu (LBBB)                              – %15
 • Benign erken repolarizasyon (BER)  – %12)
 • Sağ dal bloğu (RBBB)                           – %5
 • Nonspesifik bloklar                              – %5
 • Ventriküler Anevrizma                       – %3
 • Perikardit                                               – % 1
 • Diğer sebepler                                      –  %17

ST segmen elevasyonlu hastaları myokart enfarktüsün den ayır etmek için dikkat edilecek noktalar:

 1. ST elevasyon morfolojisi, hipert akut T dalgası ve resiprokal değişiklikler iyi bilinmelidir.
 2. Sol dal bloğu, sol ventrikül hipertrofisi ve pace ritminin ST segment elevasyon taklitleri midir?
 3. Erken repolarizasyonu ve hiperkalemi, perikardit ve ventrikül anevrizması gibi daha az yaygın mimiklerini de bilinmelidir.ST elevasyonu

 
Kaynaklar

 1. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction
 2. Cause of ST segment abnormality in ED chest pain patients. Am J Emerg Med 2001 Jan;19(1):25-8,